Arnaldo Santarem

Forward

 

Clubs:

Paysandu PA 1984

Paysandu PA 1985 1 0

Paysandu PA 1986 4 1