Antonio S. Vieira

 

Clubs:

Fluminense RJ 1946

Fluminense RJ 1947

Fluminense RJ 1948

Total for club: 4 2